Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 24/11/2016

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai… tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư… Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử — thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư…

Quyển sách có chút thuần… Cũng có chút ái muội…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 201 01/01/2018
2 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 200 31/12/2017
3 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 199 30/12/2017
4 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 198 29/12/2017
5 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 197 28/12/2017
6 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 196 27/12/2017
7 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 195 26/12/2017
8 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 194 25/12/2017
9 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 193 24/12/2017
10 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 192 23/12/2017
11 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 191 22/12/2017
12 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 190 21/12/2017
13 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 189 20/12/2017
14 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 188 19/12/2017
15 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 187 18/12/2017
16 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 186 17/12/2017
17 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 185 16/12/2017
18 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 184 15/12/2017
19 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 183 14/12/2017
20 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 182 13/12/2017
21 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 181 12/12/2017
22 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 180 11/12/2017
23 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 179 10/12/2017
24 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 178 09/12/2017
25 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 177 08/12/2017
26 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 176 07/12/2017
27 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 175 06/12/2017
28 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 174 05/12/2017
29 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 173 04/12/2017
30 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 172 03/12/2017
31 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 171 02/12/2017
32 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 170 01/12/2017
33 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 169 30/11/2017
34 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 168 29/11/2017
35 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 167 28/11/2017
36 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 166 27/11/2017
37 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 165 26/11/2017
38 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 164 25/11/2017
39 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 163 24/11/2017
40 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 162 23/11/2017
41 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 161 22/11/2017
42 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 160 21/11/2017
43 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 159 20/11/2017
44 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 158 19/11/2017
45 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 157 18/11/2017
46 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 156 17/11/2017
47 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 155 16/11/2017
48 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 154 08/11/2017
49 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 153 07/11/2017
50 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 152 06/11/2017
51 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 151 01/11/2017
52 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 150 31/10/2017
53 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 149 31/10/2017
54 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 148 30/10/2017
55 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 147 29/10/2017
56 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 146 28/10/2017
57 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 145 28/10/2017
58 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 144 27/10/2017
59 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 143 27/10/2017
60 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 142 26/10/2017
61 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 141 26/10/2017
62 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 140 25/10/2017
63 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 139 24/10/2017
64 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 138 23/10/2017
65 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 137 21/10/2017
66 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 136 21/10/2017
67 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 135 20/10/2017
68 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 134 20/10/2017
69 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 133 19/10/2017
70 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 132 19/10/2017
71 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 131 19/10/2017
72 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 130 18/10/2017
73 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 129 18/10/2017
74 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 128 18/10/2017
75 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 127 17/10/2017
76 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 126 16/10/2017
77 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 125 15/10/2017
78 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 124 15/10/2017
79 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 123 14/10/2017
80 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 122 13/10/2017
81 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 121 12/10/2017
82 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 120 11/10/2017
83 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 119 11/10/2017
84 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 118 10/10/2017
85 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 117 10/10/2017
86 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 116 09/10/2017
87 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 115 08/10/2017
88 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 114 07/10/2017
89 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 113 06/10/2017
90 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 112 05/10/2017
91 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 111 04/10/2017
92 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 110 03/10/2017
93 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 109 02/10/2017
94 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 108 30/09/2017
95 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 107 29/09/2017
96 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 106 28/09/2017
97 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 105 26/09/2017
98 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 104 20/09/2017
99 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 103 19/09/2017
100 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 102 18/09/2017
101 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 101 16/09/2017
102 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 100 15/09/2017
103 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 99 14/09/2017
104 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 98 13/09/2017
105 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 97 12/09/2017
106 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 96 09/09/2017
107 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 95 08/09/2017
108 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 94 07/09/2017
109 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 93 06/09/2017
110 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 92 05/09/2017
111 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 91 04/09/2017
112 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 90 01/09/2017
113 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 89 31/08/2017
114 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 88 30/08/2017
115 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 87 29/08/2017
116 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 86 28/08/2017
117 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 85 26/08/2017
118 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 84 25/08/2017
119 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 83 24/08/2017
120 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 82 23/08/2017
121 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 81 22/08/2017
122 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 80 22/08/2017
123 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 79 20/08/2017
124 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 78 18/08/2017
125 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 77 17/08/2017
126 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 76 16/08/2017
127 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 75 15/08/2017
128 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 74 14/08/2017
129 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 73 13/08/2017
130 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 72 12/08/2017
131 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 71 11/08/2017
132 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 70 10/08/2017
133 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 69 09/08/2017
134 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 68 08/08/2017
135 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 67 07/08/2017
136 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 66 31/07/2017
137 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 65 30/07/2017
138 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 64 29/07/2017
139 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 63 28/07/2017
140 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 62 27/07/2017
141 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 61 25/07/2017
142 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 60 24/07/2017
143 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 59 23/07/2017
144 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 58 22/07/2017
145 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 57 21/07/2017
146 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 56 20/07/2017
147 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 55 20/07/2017
148 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 54 19/07/2017
149 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 53 18/07/2017
150 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 52 17/07/2017
151 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 51 16/07/2017
152 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 50 15/07/2017
153 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 49 14/07/2017
154 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 48 13/07/2017
155 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 47 13/07/2017
156 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 46 12/07/2017
157 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 45 11/07/2017
158 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 44 10/07/2017
159 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 43 09/07/2017
160 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 42 09/07/2017
161 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 41 08/07/2017
162 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 40 07/07/2017
163 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 39 05/07/2017
164 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 38 04/07/2017
165 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 37 03/07/2017
166 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 36 02/07/2017
167 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 35 02/07/2017
168 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 34 01/07/2017
169 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 33 30/06/2017
170 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 32 29/06/2017
171 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 31 28/06/2017
172 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 30 28/06/2017
173 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 29 28/06/2017
174 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 28 27/06/2017
175 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 27 27/06/2017
176 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 26 13/06/2017
177 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 25 12/06/2017
178 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 24 08/06/2017
179 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 23 07/06/2017
180 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 22 07/06/2017
181 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 21 06/06/2017
182 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 20 06/06/2017
183 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 19 03/06/2017
184 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 18 03/06/2017
185 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 17 02/06/2017
186 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 16 02/06/2017
187 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 15 01/06/2017
188 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 14 01/06/2017
189 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 13 31/05/2017
190 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 12 23/11/2016
191 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 11 23/11/2016
192 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10 23/11/2016
193 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9 23/11/2016
194 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8 23/11/2016
195 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7 23/11/2016
196 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6 23/11/2016
197 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5 23/11/2016
198 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4 23/11/2016
199 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3 23/11/2016
200 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2 23/11/2016
201 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1 23/11/2016