Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 04/07/2016

Đây là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do Tác giả viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.Cửu Đỉnh Ký được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng Cửu Đỉnh Ký sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cửu Đỉnh Ký – Chap 94 HẾT04/07/2016
2 Cửu Đỉnh Ký – Chap 93 04/07/2016
3 Cửu Đỉnh Ký – Chap 92 04/07/2016
4 Cửu Đỉnh Ký – Chap 91 04/07/2016
5 Cửu Đỉnh Ký – Chap 90 04/07/2016
6 Cửu Đỉnh Ký – Chap 89 04/07/2016
7 Cửu Đỉnh Ký – Chap 88 04/07/2016
8 Cửu Đỉnh Ký – Chap 87 04/07/2016
9 Cửu Đỉnh Ký – Chap 86 04/07/2016
10 Cửu Đỉnh Ký – Chap 85 04/07/2016
11 Cửu Đỉnh Ký – Chap 84 04/07/2016
12 Cửu Đỉnh Ký – Chap 83 04/07/2016
13 Cửu Đỉnh Ký – Chap 82 04/07/2016
14 Cửu Đỉnh Ký – Chap 81 04/07/2016
15 Cửu Đỉnh Ký – Chap 80 04/07/2016
16 Cửu Đỉnh Ký – Chap 79 04/07/2016
17 Cửu Đỉnh Ký – Chap 78 04/07/2016
18 Cửu Đỉnh Ký – Chap 77 04/07/2016
19 Cửu Đỉnh Ký – Chap 76 04/07/2016
20 Cửu Đỉnh Ký – Chap 75 04/07/2016
21 Cửu Đỉnh Ký – Chap 74 04/07/2016
22 Cửu Đỉnh Ký – Chap 73 04/07/2016
23 Cửu Đỉnh Ký – Chap 72 04/07/2016
24 Cửu Đỉnh Ký – Chap 71 04/07/2016
25 Cửu Đỉnh Ký – Chap 70 04/07/2016
26 Cửu Đỉnh Ký – Chap 69 04/07/2016
27 Cửu Đỉnh Ký – Chap 68 04/07/2016
28 Cửu Đỉnh Ký – Chap 67 04/07/2016
29 Cửu Đỉnh Ký – Chap 66 04/07/2016
30 Cửu Đỉnh Ký – Chap 65 04/07/2016
31 Cửu Đỉnh Ký – Chap 64 04/07/2016
32 Cửu Đỉnh Ký – Chap 63 04/07/2016
33 Cửu Đỉnh Ký – Chap 62 04/07/2016
34 Cửu Đỉnh Ký – Chap 61 04/07/2016
35 Cửu Đỉnh Ký – Chap 60 04/07/2016
36 Cửu Đỉnh Ký – Chap 59 04/07/2016
37 Cửu Đỉnh Ký – Chap 58 04/07/2016
38 Cửu Đỉnh Ký – Chap 57 04/07/2016
39 Cửu Đỉnh Ký – Chap 56 04/07/2016
40 Cửu Đỉnh Ký – Chap 55 04/07/2016
41 Cửu Đỉnh Ký – Chap 54 04/07/2016
42 Cửu Đỉnh Ký – Chap 53 04/07/2016
43 Cửu Đỉnh Ký – Chap 52 04/07/2016
44 Cửu Đỉnh Ký – Chap 51 04/07/2016
45 Cửu Đỉnh Ký – Chap 50 04/07/2016
46 Cửu Đỉnh Ký – Chap 49 04/07/2016
47 Cửu Đỉnh Ký – Chap 48 04/07/2016
48 Cửu Đỉnh Ký – Chap 47 04/07/2016
49 Cửu Đỉnh Ký – Chap 46 04/07/2016
50 Cửu Đỉnh Ký – Chap 45 04/07/2016
51 Cửu Đỉnh Ký – Chap 44 04/07/2016
52 Cửu Đỉnh Ký – Chap 43 04/07/2016
53 Cửu Đỉnh Ký – Chap 42 04/07/2016
54 Cửu Đỉnh Ký – Chap 41 04/07/2016
55 Cửu Đỉnh Ký – Chap 40 04/07/2016
56 Cửu Đỉnh Ký – Chap 39 04/07/2016
57 Cửu Đỉnh Ký – Chap 38 04/07/2016
58 Cửu Đỉnh Ký – Chap 37 04/07/2016
59 Cửu Đỉnh Ký – Chap 36 04/07/2016
60 Cửu Đỉnh Ký – Chap 35 04/07/2016
61 Cửu Đỉnh Ký – Chap 34 04/07/2016
62 Cửu Đỉnh Ký – Chap 33 04/07/2016
63 Cửu Đỉnh Ký – Chap 32 04/07/2016
64 Cửu Đỉnh Ký – Chap 31 04/07/2016
65 Cửu Đỉnh Ký – Chap 30 04/07/2016
66 Cửu Đỉnh Ký – Chap 29 04/07/2016
67 Cửu Đỉnh Ký – Chap 28 04/07/2016
68 Cửu Đỉnh Ký – Chap 27 04/07/2016
69 Cửu Đỉnh Ký – Chap 26 04/07/2016
70 Cửu Đỉnh Ký – Chap 25 04/07/2016
71 Cửu Đỉnh Ký – Chap 24 04/07/2016
72 Cửu Đỉnh Ký – Chap 23 04/07/2016
73 Cửu Đỉnh Ký – Chap 22 04/07/2016
74 Cửu Đỉnh Ký – Chap 21 04/07/2016
75 Cửu Đỉnh Ký – Chap 20 04/07/2016
76 Cửu Đỉnh Ký – Chap 19 04/07/2016
77 Cửu Đỉnh Ký – Chap 18 04/07/2016
78 Cửu Đỉnh Ký – Chap 17 04/07/2016
79 Cửu Đỉnh Ký – Chap 16 04/07/2016
80 Cửu Đỉnh Ký – Chap 15 04/07/2016
81 Cửu Đỉnh Ký – Chap 14 04/07/2016
82 Cửu Đỉnh Ký – Chap 13 04/07/2016
83 Cửu Đỉnh Ký – Chap 12 04/07/2016
84 Cửu Đỉnh Ký – Chap 11 04/07/2016
85 Cửu Đỉnh Ký – Chap 10 04/07/2016
86 Cửu Đỉnh Ký – Chap 9 04/07/2016
87 Cửu Đỉnh Ký – Chap 8 04/07/2016
88 Cửu Đỉnh Ký – Chap 7 04/07/2016
89 Cửu Đỉnh Ký – Chap 6 04/07/2016
90 Cửu Đỉnh Ký – Chap 5 04/07/2016
91 Cửu Đỉnh Ký – Chap 4 04/07/2016
92 Cửu Đỉnh Ký – Chap 3 04/07/2016
93 Cửu Đỉnh Ký – Chap 2 04/07/2016
94 Cửu Đỉnh Ký – Chap 1 04/07/2016