Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Trịnh Kiến Hoà - Đặng Chí Huy
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 02/03/2017

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ “Thần” đến thời đại của Trụ Vương – một người nhất quyết đối đầu với thần.

Chu Võ Vương với sự hổ trợ của “Thần” tiến đánh vào triều ca.

Và cuộc chiến “Phong Thần” bắt đầu nỗi dậy

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phong Thần Ký – Chap 182 HẾT01/03/2017
2 Phong Thần Ký – Chap 181 01/03/2017
3 Phong Thần Ký – Chap 180 01/03/2017
4 Phong Thần Ký – Chap 179 01/03/2017
5 Phong Thần Ký – Chap 178 01/03/2017
6 Phong Thần Ký – Chap 177 01/03/2017
7 Phong Thần Ký – Chap 176 01/03/2017
8 Phong Thần Ký – Chap 175 01/03/2017
9 Phong Thần Ký – Chap 174 01/03/2017
10 Phong Thần Ký – Chap 173 01/03/2017
11 Phong Thần Ký – Chap 172 01/03/2017
12 Phong Thần Ký – Chap 171 01/03/2017
13 Phong Thần Ký – Chap 170 01/03/2017
14 Phong Thần Ký – Chap 169 01/03/2017
15 Phong Thần Ký – Chap 168 01/03/2017
16 Phong Thần Ký – Chap 167 01/03/2017
17 Phong Thần Ký – Chap 166 01/03/2017
18 Phong Thần Ký – Chap 165 01/03/2017
19 Phong Thần Ký – Chap 164 01/03/2017
20 Phong Thần Ký – Chap 163 01/03/2017
21 Phong Thần Ký – Chap 162 01/03/2017
22 Phong Thần Ký – Chap 161 01/03/2017
23 Phong Thần Ký – Chap 160 01/03/2017
24 Phong Thần Ký – Chap 159 01/03/2017
25 Phong Thần Ký – Chap 158 01/03/2017
26 Phong Thần Ký – Chap 157 01/03/2017
27 Phong Thần Ký – Chap 156 01/03/2017
28 Phong Thần Ký – Chap 155 01/03/2017
29 Phong Thần Ký – Chap 154 01/03/2017
30 Phong Thần Ký – Chap 153 01/03/2017
31 Phong Thần Ký – Chap 152 01/03/2017
32 Phong Thần Ký – Chap 151 01/03/2017
33 Phong Thần Ký – Chap 150 01/03/2017
34 Phong Thần Ký – Chap 149 01/03/2017
35 Phong Thần Ký – Chap 148 01/03/2017
36 Phong Thần Ký – Chap 147 01/03/2017
37 Phong Thần Ký – Chap 146 01/03/2017
38 Phong Thần Ký – Chap 145 01/03/2017
39 Phong Thần Ký – Chap 144 01/03/2017
40 Phong Thần Ký – Chap 143 01/03/2017
41 Phong Thần Ký – Chap 142 01/03/2017
42 Phong Thần Ký – Chap 141 01/03/2017
43 Phong Thần Ký – Chap 140 01/03/2017
44 Phong Thần Ký – Chap 139 01/03/2017
45 Phong Thần Ký – Chap 138 01/03/2017
46 Phong Thần Ký – Chap 137 01/03/2017
47 Phong Thần Ký – Chap 136 01/03/2017
48 Phong Thần Ký – Chap 135 01/03/2017
49 Phong Thần Ký – Chap 134 01/03/2017
50 Phong Thần Ký – Chap 133 01/03/2017
51 Phong Thần Ký – Chap 132 01/03/2017
52 Phong Thần Ký – Chap 131 01/03/2017
53 Phong Thần Ký – Chap 130 01/03/2017
54 Phong Thần Ký – Chap 127 01/03/2017
55 Phong Thần Ký – Chap 126 01/03/2017
56 Phong Thần Ký – Chap 125 01/03/2017
57 Phong Thần Ký – Chap 124 01/03/2017
58 Phong Thần Ký – Chap 123 01/03/2017
59 Phong Thần Ký – Chap 122 01/03/2017
60 Phong Thần Ký – Chap 129 01/03/2017
61 Phong Thần Ký – Chap 128 01/03/2017
62 Phong Thần Ký – Chap 121 01/03/2017
63 Phong Thần Ký – Chap 120 01/03/2017
64 Phong Thần Ký – Chap 119 01/03/2017
65 Phong Thần Ký – Chap 118 01/03/2017
66 Phong Thần Ký – Chap 117 01/03/2017
67 Phong Thần Ký – Chap 116 01/03/2017
68 Phong Thần Ký – Chap 115 01/03/2017
69 Phong Thần Ký – Chap 114 01/03/2017
70 Phong Thần Ký – Chap 113 01/03/2017
71 Phong Thần Ký – Chap 112 01/03/2017
72 Phong Thần Ký – Chap 111 01/03/2017
73 Phong Thần Ký – Chap 110 01/03/2017
74 Phong Thần Ký – Chap 109 01/03/2017
75 Phong Thần Ký – Chap 108 01/03/2017
76 Phong Thần Ký – Chap 107 01/03/2017
77 Phong Thần Ký – Chap 106 01/03/2017
78 Phong Thần Ký – Chap 105 01/03/2017
79 Phong Thần Ký – Chap 104 01/03/2017
80 Phong Thần Ký – Chap 103 01/03/2017
81 Phong Thần Ký – Chap 102 01/03/2017
82 Phong Thần Ký – Chap 101 01/03/2017
83 Phong Thần Ký – Chap 100 01/03/2017
84 Phong Thần Ký – Chap 99 01/03/2017
85 Phong Thần Ký – Chap 98 01/03/2017
86 Phong Thần Ký – Chap 97 01/03/2017
87 Phong Thần Ký – Chap 96 01/03/2017
88 Phong Thần Ký – Chap 95 01/03/2017
89 Phong Thần Ký – Chap 94 01/03/2017
90 Phong Thần Ký – Chap 93 01/03/2017
91 Phong Thần Ký – Chap 92 01/03/2017
92 Phong Thần Ký – Chap 91 01/03/2017
93 Phong Thần Ký – Chap 90 01/03/2017
94 Phong Thần Ký – Chap 89 01/03/2017
95 Phong Thần Ký – Chap 88 01/03/2017
96 Phong Thần Ký – Chap 87 01/03/2017
97 Phong Thần Ký – Chap 86 01/03/2017
98 Phong Thần Ký – Chap 85 01/03/2017
99 Phong Thần Ký – Chap 84 01/03/2017
100 Phong Thần Ký – Chap 83 01/03/2017
101 Phong Thần Ký – Chap 82 01/03/2017
102 Phong Thần Ký – Chap 81 01/03/2017
103 Phong Thần Ký – Chap 80 01/03/2017
104 Phong Thần Ký – Chap 79 01/03/2017
105 Phong Thần Ký – Chap 78 01/03/2017
106 Phong Thần Ký – Chap 77 01/03/2017
107 Phong Thần Ký – Chap 76 01/03/2017
108 Phong Thần Ký – Chap 75 01/03/2017
109 Phong Thần Ký – Chap 74 01/03/2017
110 Phong Thần Ký – Chap 73 01/03/2017
111 Phong Thần Ký – Chap 72 01/03/2017
112 Phong Thần Ký – Chap 71 01/03/2017
113 Phong Thần Ký – Chap 70 01/03/2017
114 Phong Thần Ký – Chap 69 01/03/2017
115 Phong Thần Ký – Chap 68 01/03/2017
116 Phong Thần Ký – Chap 67 01/03/2017
117 Phong Thần Ký – Chap 66 01/03/2017
118 Phong Thần Ký – Chap 65 01/03/2017
119 Phong Thần Ký – Chap 64 01/03/2017
120 Phong Thần Ký – Chap 63 01/03/2017
121 Phong Thần Ký – Chap 62 01/03/2017
122 Phong Thần Ký – Chap 61 01/03/2017
123 Phong Thần Ký – Chap 60 01/03/2017
124 Phong Thần Ký – Chap 59 01/03/2017
125 Phong Thần Ký – Chap 58 01/03/2017
126 Phong Thần Ký – Chap 57 01/03/2017
127 Phong Thần Ký – Chap 56 01/03/2017
128 Phong Thần Ký – Chap 55 01/03/2017
129 Phong Thần Ký – Chap 54 01/03/2017
130 Phong Thần Ký – Chap 53 01/03/2017
131 Phong Thần Ký – Chap 52 01/03/2017
132 Phong Thần Ký – Chap 51 01/03/2017
133 Phong Thần Ký – Chap 50 01/03/2017
134 Phong Thần Ký – Chap 49 01/03/2017
135 Phong Thần Ký – Chap 48 01/03/2017
136 Phong Thần Ký – Chap 47 01/03/2017
137 Phong Thần Ký – Chap 46 01/03/2017
138 Phong Thần Ký – Chap 45 01/03/2017
139 Phong Thần Ký – Chap 44 01/03/2017
140 Phong Thần Ký – Chap 43 01/03/2017
141 Phong Thần Ký – Chap 42 01/03/2017
142 Phong Thần Ký – Chap 41 01/03/2017
143 Phong Thần Ký – Chap 40 01/03/2017
144 Phong Thần Ký – Chap 39 01/03/2017
145 Phong Thần Ký – Chap 38 01/03/2017
146 Phong Thần Ký – Chap 37 01/03/2017
147 Phong Thần Ký – Chap 36 01/03/2017
148 Phong Thần Ký – Chap 35 01/03/2017
149 Phong Thần Ký – Chap 34 01/03/2017
150 Phong Thần Ký – Chap 33 01/03/2017
151 Phong Thần Ký – Chap 32 01/03/2017
152 Phong Thần Ký – Chap 31 01/03/2017
153 Phong Thần Ký – Chap 30 01/03/2017
154 Phong Thần Ký – Chap 29 01/03/2017
155 Phong Thần Ký – Chap 28 01/03/2017
156 Phong Thần Ký – Chap 27 01/03/2017
157 Phong Thần Ký – Chap 26 01/03/2017
158 Phong Thần Ký – Chap 25 01/03/2017
159 Phong Thần Ký – Chap 24 01/03/2017
160 Phong Thần Ký – Chap 23 01/03/2017
161 Phong Thần Ký – Chap 22 01/03/2017
162 Phong Thần Ký – Chap 21 01/03/2017
163 Phong Thần Ký – Chap 20 01/03/2017
164 Phong Thần Ký – Chap 19 01/03/2017
165 Phong Thần Ký – Chap 18 01/03/2017
166 Phong Thần Ký – Chap 17 01/03/2017
167 Phong Thần Ký – Chap 16 01/03/2017
168 Phong Thần Ký – Chap 15 01/03/2017
169 Phong Thần Ký – Chap 14 01/03/2017
170 Phong Thần Ký – Chap 13 01/03/2017
171 Phong Thần Ký – Chap 12 01/03/2017
172 Phong Thần Ký – Chap 11 01/03/2017
173 Phong Thần Ký – Chap 10 01/03/2017
174 Phong Thần Ký – Chap 9 01/03/2017
175 Phong Thần Ký – Chap 8 01/03/2017
176 Phong Thần Ký – Chap 7 01/03/2017
177 Phong Thần Ký – Chap 6 01/03/2017
178 Phong Thần Ký – Chap 5 01/03/2017
179 Phong Thần Ký – Chap 4 01/03/2017
180 Phong Thần Ký – Chap 3 01/03/2017
181 Phong Thần Ký – Chap 2 01/03/2017
182 Phong Thần Ký – Chap 1 01/03/2017