Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 11/07/2016

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư.

Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ một đệ tử của Võ Môn…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 82 28/06/2017
2 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 81 24/06/2017
3 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 80 20/06/2017
4 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 79 17/06/2017
5 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 78 15/06/2017
6 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 77 01/06/2017
7 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 76 30/05/2017
8 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 75 26/05/2017
9 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 74 23/05/2017
10 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 73 13/05/2017
11 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 72 09/05/2017
12 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 71 04/05/2017
13 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 70 28/04/2017
14 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 69 26/04/2017
15 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 68 23/04/2017
16 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 67 14/04/2017
17 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 66 13/04/2017
18 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 65 08/04/2017
19 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 64 06/04/2017
20 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 63 28/03/2017
21 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 62 21/03/2017
22 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 61 13/03/2017
23 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 60 09/03/2017
24 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 59 01/03/2017
25 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 58 21/02/2017
26 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 57 14/02/2017
27 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 56 12/02/2017
28 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 55 12/02/2017
29 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 54 10/02/2017
30 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 53 08/02/2017
31 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 52 06/02/2017
32 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 51 28/01/2017
33 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 50 23/01/2017
34 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 49 21/01/2017
35 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 48 16/01/2017
36 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 47 10/01/2017
37 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 46 02/01/2017
38 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 45 27/12/2016
39 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 44 19/12/2016
40 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 43 12/12/2016
41 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 42 07/12/2016
42 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 41 03/12/2016
43 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 40 29/11/2016
44 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 39 14/11/2016
45 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 38 05/11/2016
46 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 37 30/10/2016
47 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 36 24/10/2016
48 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 35 17/10/2016
49 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 34 06/10/2016
50 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 33 04/10/2016
51 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 32 28/09/2016
52 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 31 19/09/2016
53 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 30 17/09/2016
54 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 29 10/09/2016
55 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 28 03/09/2016
56 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27 27/08/2016
57 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26 25/08/2016
58 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25 22/08/2016
59 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24 14/08/2016
60 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23 10/08/2016
61 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22 06/08/2016
62 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21 03/08/2016
63 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20 01/08/2016
64 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19 29/07/2016
65 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18 24/07/2016
66 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17 22/07/2016
67 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16 19/07/2016
68 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15 10/07/2016
69 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14 10/07/2016
70 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13 10/07/2016
71 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12 10/07/2016
72 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11 10/07/2016
73 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10 10/07/2016
74 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9 10/07/2016
75 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8 10/07/2016
76 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7 10/07/2016
77 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6 10/07/2016
78 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5 10/07/2016
79 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4 10/07/2016
80 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3 10/07/2016
81 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2 10/07/2016
82 Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1 10/07/2016