Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tên khác: Chuyến Đi Tìm Quá Khứ, Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước
Tác giả: Vivibear
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 02/07/2016

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên việt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 156 15/11/2017
2 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 155 03/11/2017
3 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 154 19/10/2017
4 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 153 01/10/2017
5 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 152 04/09/2017
6 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 151 29/08/2017
7 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 150 06/08/2017
8 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 149 27/07/2017
9 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 148 06/07/2017
10 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 147 28/06/2017
11 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 146 06/06/2017
12 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 145 04/06/2017
13 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 144 16/05/2017
14 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 143 06/05/2017
15 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 142 15/04/2017
16 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 141 31/03/2017
17 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 140 07/03/2017
18 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 139 04/03/2017
19 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 138 14/02/2017
20 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 137.2 20/01/2017
21 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 137.1 15/01/2017
22 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 136.2 08/01/2017
23 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 136.1 02/01/2017
24 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 135.2 29/12/2016
25 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 135.1 19/12/2016
26 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 134 16/12/2016
27 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 133.2 04/12/2016
28 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 133.1 28/11/2016
29 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 132.2 23/11/2016
30 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 132.1 16/11/2016
31 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 131.2 04/11/2016
32 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 131.1 27/10/2016
33 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 130 25/10/2016
34 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 129 28/09/2016
35 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 128 26/09/2016
36 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 127 08/09/2016
37 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 126 29/08/2016
38 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 125 27/08/2016
39 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 124 17/08/2016
40 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 123 05/08/2016
41 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 122 21/07/2016
42 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 121 15/07/2016
43 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 120 04/07/2016
44 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 119 02/07/2016
45 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 118 02/07/2016
46 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 117 02/07/2016
47 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 116 02/07/2016
48 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 115 02/07/2016
49 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 114 02/07/2016
50 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 113 02/07/2016
51 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 112 02/07/2016
52 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 111 02/07/2016
53 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 110 02/07/2016
54 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 109 02/07/2016
55 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 108 02/07/2016
56 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 107 02/07/2016
57 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 106 02/07/2016
58 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 105 02/07/2016
59 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 104 02/07/2016
60 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 103 02/07/2016
61 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 102 02/07/2016
62 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 101 02/07/2016
63 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 100 02/07/2016
64 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 99 02/07/2016
65 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 98 02/07/2016
66 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 97 02/07/2016
67 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 96 02/07/2016
68 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 95 02/07/2016
69 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 94 02/07/2016
70 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 93 02/07/2016
71 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 92 02/07/2016
72 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 91 02/07/2016
73 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 90 02/07/2016
74 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 89 02/07/2016
75 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 88 02/07/2016
76 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 87 02/07/2016
77 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 86 02/07/2016
78 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 85 02/07/2016
79 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 84 02/07/2016
80 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 83 02/07/2016
81 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 82 02/07/2016
82 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 81 02/07/2016
83 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 80 02/07/2016
84 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 79 02/07/2016
85 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 78 02/07/2016
86 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 77 02/07/2016
87 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 76 02/07/2016
88 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 75 02/07/2016
89 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 74 02/07/2016
90 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 73 02/07/2016
91 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 72 02/07/2016
92 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 71 02/07/2016
93 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 70 02/07/2016
94 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 69 02/07/2016
95 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 68 02/07/2016
96 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 67 02/07/2016
97 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 66 02/07/2016
98 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 65 02/07/2016
99 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 64 02/07/2016
100 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 63 02/07/2016
101 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 62 02/07/2016
102 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 61 02/07/2016
103 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 60 02/07/2016
104 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 59 02/07/2016
105 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 58 02/07/2016
106 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 57 02/07/2016
107 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 56 02/07/2016
108 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 55 02/07/2016
109 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 54 02/07/2016
110 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 53 02/07/2016
111 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 52 02/07/2016
112 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 51 02/07/2016
113 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 50 02/07/2016
114 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 49 02/07/2016
115 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 48 02/07/2016
116 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 47 02/07/2016
117 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 46 02/07/2016
118 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 45 02/07/2016
119 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 44 02/07/2016
120 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 43 02/07/2016
121 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 42 02/07/2016
122 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 41 02/07/2016
123 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 40 02/07/2016
124 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 39 02/07/2016
125 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 38 02/07/2016
126 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 37 02/07/2016
127 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 36 02/07/2016
128 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 35 02/07/2016
129 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 34 02/07/2016
130 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 33 02/07/2016
131 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 32 02/07/2016
132 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 31 02/07/2016
133 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 30 02/07/2016
134 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 29 02/07/2016
135 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 28 02/07/2016
136 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 27 02/07/2016
137 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 26 02/07/2016
138 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 25 02/07/2016
139 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 24 02/07/2016
140 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 23 02/07/2016
141 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 22 02/07/2016
142 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 21 02/07/2016
143 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 20 02/07/2016
144 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 19 02/07/2016
145 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 18 02/07/2016
146 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 17 02/07/2016
147 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16 02/07/2016
148 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15 02/07/2016
149 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14 02/07/2016
150 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13 02/07/2016
151 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12 02/07/2016
152 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11 02/07/2016
153 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10 02/07/2016
154 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9 02/07/2016
155 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8 02/07/2016
156 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7 02/07/2016
157 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6 02/07/2016
158 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5 02/07/2016
159 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4 02/07/2016
160 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3 02/07/2016
161 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2 02/07/2016
162 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1 02/07/2016